Χάθηκε στις 23/7 από την οδό ΘΕΤΙΔΟΣ στο Νέο Βουτζά. Είναι θηλυκό και στειρωμένο.
6949911316